Genel BİLGİLER

Fakültemizde İktisat, İşletme, Maliye, Kamu Yönetimi, Ekonometri, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ile Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümleri bulunmakta olup 14 Profesör, 31 Doçent, 19 Dr. Öğr. Üyesi, 1 Öğretim Görevlisi, 5 Dr. Araş. Gör. ve 45 Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 115 akademik ve 29 idari personel görev yapmaktadır.

Öğrencilerimizin kurmuş oldukları; İktisat Kulübü, Maliye Kulübü, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Kulübü ile Uluslararası İlişkiler Kulübü aktif olarak faaliyetlerine devam etmektedirler.

Fakültemizde öğrenime devam edilen İktisat, İşletme, Maliye, Kamu Yönetimi, Ekonometri, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümlerinde I. ve II. öğretim  ile örgün eğitim türüne göre eğitim verilmekte, ayrıca Kamu Yönetimi ve İşletme Bölümlerinde uzaktan eğitim yapılmaktadır.

2019-2020 Eğitim Öğretim yılı itibariyle aktif öğrenci sayısı yaklaşık 6600'dür.

BÖLÜMLER


İktisat Bölümümüzde; İktisat Teorisi, İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat, İktisat Politikası ve İktisat Tarihi Anabilim Dallarında toplam 16 öğretim elemanı görev yapmaktadır. Fakültemiz İktisat Programında, tükenebilir kaynakların insanların ihtiyaçlarını karşılamak için en etkin biçimde kullanılması, bu kaynakların artırılması ve üretilen mal ve hizmetlerin bölüşümü ile ilgili konularda eğitim yapmakla birlikte Mezunlar, "İktisatçı" olarak bankalar ile eğitim ve araştırma kurumlarında istihdam edilmektedirler.

İşletme Bölümümüzde; Muhasebe-Finansman, Üretim Yönetimi ve Pazarlama, Yönetim Organizasyon, Sayısal Yöntemler, Ticaret Hukuku, Kooperatifçilik Anabilim Dallarında toplam 34 Öğretim Elemanı görev yapmaktadır. İşletme programının amacı, fabrika, çiftlik, banka, sigorta, maden gibi mal ve hizmet üreten kuruluşlarda üretimin daha verimli bir biçimde yapılabilmesi için izlenecek yollar konusunda yapmakla birlikte Mezunlar, "İşletmeci" unvanı ile fabrika, okul, çiftlik, maden gibi işletmelerde görev alabilirler ya da olanakları varsa kendi işletmelerini kurabilirler.

Maliye Bölümümüzde; Mali İktisat, Maliye Teorisi, Bütçe ve Mali Planlama, Mali Hukuk Anabilim Dallarında toplam 20 öğretim elemanı görev yapmakta olup; Maliye programının amacı, kamu ve özel sektörde mali (para ile ilgili) konulara ilişkin sorunlara bilimsel yöntemlerle, gerekli çözümleri geliştirecek elemanları yetiştirmektir. Maliye alanında eğitim görmüş olanlar Maliye ve Gümrük Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Kamu İktisadi Teşebbüsleri, DPT, Mahalli İdareler, Sayıştay yanında diğer kamu kuruluşları ile bankalarda ve özel sektörün değişik kuruluşlarında iş bulabilmektedirler. Bu alandan mezun olanların bir kısmı büro açarak bağımsız da çalışabilirler.

Kamu Yönetimi Bölümümüz; Kentleşme ve Çevre Sorunları, Siyaset Bilimi, Yönetimi Bilimi ile Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dallarında toplam 11 öğretim elemanı ile eğitim hizmeti vermektedir. Kamu yönetimi programının amacı, devlet teşkilatının çeşitli kademelerinde işlerin yasalara uygun biçimde yürütülmesi ve sistemin ekonomik ve sosyal yönden gelişmesi ile ilgili konularda yapmakla birlikte Mezunlar, "Kaymakam", "Müfettiş", "Yönetici" gibi unvanlarla görev alırlar. Resmi ve özel kuruluşların yönetim birimlerinde yönetici olarak çalışan mezunlar, kanun ve yönetmeliklerin uygulamasını sağlar, bu konuda diğer personeli denetler, kısaca yönetim biliminin ilkelerini çalıştığı kurumda uygular. Başta İçişleri Bakanlığı olmak üzere bakanlıkların tümünde idari görevlerde çalışabilirler; özel sektörde yönetim mekanizmasının çeşitli kademelerinde görev alabilirler.

Kamu Yönetimi - Uzaktan Eğitim; Kamu yönetimi programının amacı, devlet teşkilatının çeşitli kademelerinde işlerin yasalara uygun biçimde yürütülmesi ve sistemin ekonomik ve sosyal yönden gelişmesi ile ilgili konularda eğitim yapmaktır. Mezuniyetten sonra yapılan stajın konusuna göre, pozisyonlarına göre "Kaymakam", "Müfettiş", "Yönetici" gibi unvanlarla görev alırlar. Devlet sektöründe çalışan kamu yöneticisi, hükümet tarafından, uygulanmak üzere gönderilen kanun ve emirlerin ilgili dairelere iletilmesini ve bunların uygulanmasına sağlar; yanlış ve eksik uygulama olup olmadığını denetler, halkın dilek ve şikayetlerini dinler, ilgili yerlere havale eder. Özellikle vali ve kaymakam gibi kamu yöneticileri, bulundukları il veya ilçelerin güvenliğinden, ekonomik ve sosyal yönden gelişmelerinden sorumludurlar. Diğer resmi ve özel kuruluşların yönetim birimlerinde yönetici olarak çalışan mezunlar, kanun ve yönetmeliklerin uygulamasını sağlar, bu konuda diğer personeli denetler, kısaca yönetim biliminin ilkelerini çalıştığı kurumda uygular. Kamu yönetimi mezunları başta İçişleri Bakanlığı olmak üzere bakanlıkların tümünde idari görevlerde çalışabilirler; özel sektörde yönetim mekanizmasının çeşitli kademelerinde görev alabilirler.

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümümüz; Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler programının amacı, mezunlara ulusal ve uluslararası boyutta yaşanan gelişmelere bilimsel yöntemlerle yaklaşma becerisi kazandırmaktır. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olanlar “Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler uzmanı” unvanını kazanırlar. Mezunlar, yurt içinde ve yurtdışında kamu ve özel sektörde çok geniş kariyer olanakları bulmakta, pek çok uluslararası örgütün kuruluşlarında, çeşitli bakanlıklarda, üniversiteler, medya ve özel şirketlerde kariyer yapma olanağı bulmaktadır. Bölümde 14 öğretim elemanı görev yapmaktadır.

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümümüz; Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri programının amacı; mezunlara çalışma hayatını ilgilendiren istihdam, işsizlik, çalışma ortamı ve koşulları, iş sağlığı- iş güvenliği, ücretler, yoksulluk, gelir dağılımı gibi hususlarda ortaya çıkabilecek sosyal sorunlara bilimsel açıdan yaklaşma eğilimi kazandırarak, bu sosyal risklerin belirlenmesi, incelenmesi ve çözüm önerilerinin geliştirilmesini sağlamak adına donanımlı bireyler yetiştirmektir. Bölümde 10 öğretim elemanı görev yapmaktadır.

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü’nden mezun olanlar “Çalışma Ekonomisti veya Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Uzmanı” unvanı kazanırlar.Mezunlar, DPT’ de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yurtdışı ve yurtiçi ünitelerinde Sosyal Güvenlik Kurumu’nda (SGK) müfettiş veya uzman olarak kamu iktisadi teşebbüsleri ve özel işletmelerin endüstriyel ilişkiler ve sosyal işler bölümlerinin yöneticilik ve danışmanlık hizmetlerinde çalışabilirler. Çalışma ekonomistlerinin önemli bir çalışma alanı ise sendikalarda danışmanlıktır. Çalışma ekonomistleri ayrıca kamu yönetimi, iktisat ve işletme bölümleri mezunlarının çalışabilecekleri öteki alanlarda da görev alabilirler. Özel sektörde de ilerlemek adına önü açık bir bölümdür.

Ekonometri Bölümümüz;Ekonometri programının amacı; ekonomi teorilerinin sayısal olarak ortaya konması ve çeşitli ekonomik problemlerin incelenmesi, uygun istatistiksel ve matematiksel modellerin analizi yoluyla iktisadi kararların alınmasını sağlamaktadır. Böylelikle bu konularda eğitim ve araştırmalar yaparak, kendi alanındaki ve yakından ilgili alanlardaki uzmanlıklarla bilinçli tartışmalara girebilen becerikli İktisatçı, Ekonometrisyen, İstatistikçi ve Yöneylem Araştırmacısı yetiştirmektir. Bölümde 10 öğretim elemanı görev yapmaktadır.

Ekonometri bölümünden mezun olanlar "Ekonometrist" ünvanını alırlar. Ekonometristler, lisans öğrenimi boyunca iktisat öğrencilerinin aldıkları önemli temel ve uygulamalı iktisat derslerinin çoğunu aldıkları için iktisat mezunlarının çalışabileceği tüm alanlarda çalışabilir ve aynı veya benzer işleri yapabilirler. Buna ek olarak aldıkları dersler daha çok sayısal bilgilere dayalı olduğu için çalıştıkları kamu veya özel sektör kuruluşlarının araştırma birimlerinde mikro ve makro iktisat, uluslararası iktisat ve yöneylem alanlarında uygulamaya dönük araştırmalar yapabilirler.

            Bölüm mezunları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Devlet planlama Teşkilatı (DPT), Hazine Müsteşarlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) ve Merkez Bankası gibi analiz işlerinin yoğun olduğu kamu kuruluşlarında; ayrıca sigortacılık, bankacılık, sermaye piyasası başta olmak üzere çeşitli alanlarda faaliyet gösteren kamu ve özel kuruluşların araştırma-geliştirme (AR-GE), planlama ve bütçe departmanlarında istihdam edilebilmektedirler.

 

  • Kamu Hizmet Standartlarımız
  • Kamu Hizmet Envanteri
  • Yonetim ve Ekonomi Dergisi
Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik