ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ - GENEL BİLGİLER

Manisa ilinin coğrafi konumu, AB ülkeleri açısından en iyi yatırım bölgesi seçilmesi ve Türkiye’nin sayılı Organize Sanayileri arasında olması nedeniyle, çalışma hayatına ilişkin ekonomik ve sosyal konuların eğitim ve araştırma alanları açısından oldukça önemlidir. Bu bağlamda, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü üniversitemizde 2012 yılında açılmıştır. Eğitim-öğretim faaliyetine devam eden bölümümüz, “Çalışma Ekonomisi”,  “İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku”, “Yönetim ve Çalışma Sosyolojisi” ve “Yönetim ve Çalışma Psikolojisi” Anabilim Dallarından oluşmaktadır. Bölümde 2 Doçent, 3 Doktor Öğretim Üyesi ve 6 Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır.


Endüstrileşme süreciyle birlikte büyük bir kesimin işgücü piyasasına katılımı, hızla artan refah toplumlarının ilgisini başta çalışma ilişkileri olmak üzere sosyal politika ve hizmet sektörüne yöneltmiştir. Endüstri ve hizmet sektöründeki gelişmeler işçi, işveren ilişkileri ve sendikalaşma sürecini de beraberinde getirmiştir. 1990’lı yıllarla beraber küreselleşme süreci bilgi teknolojilerine doğru yönelimi arttırmıştır. Artık insanın meta olarak kullanıldığı dönem çok gerilerde kalmış; sosyal korumadan sendikalaşmaya, iş sağlığı ve güvenliğinden performansa, motivasyondan çalışma barışı ve koşullarına kadar pek çok konu “Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri” nin alanına girer hale gelmiştir.  


Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, öğrencilerine ilk iki yılda İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin diğer bölüm mezunlarının çalışabileceği her alanda çalışabilmeleri ve yeterli donanıma sahip olabilmeleri için İktisat, İşletme, Maliye ve Hukuk gibi alanlarda ortak derslere yer verilmektedir. Son iki yılda ise, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümüne hâkim olacak düzeyde ekonomik ve sosyal yaşamın farklı yönlerini ele alan ve alanında uzmanlaşan bakış açısı kazandıracak bölüm dersleri verilmektedir.


Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümümüzden mezun olan öğrencilerimiz için kamu ve özel sektörde iş olanakları oldukça geniştir. Bölümümüz mezunları, Kamu İktisadi Teşebbüslerinde, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda iş müfettişi, uzman veya denetçi, yurt dışı ünitelerinde çalışma ataşesi, bankacılık ve finans sektörü dâhil olmak üzere özel sektörde,  sendikalarda, insan kaynakları yönetiminde üst düzey yönetici ve uzman olarak pek çok meslekte çalışma olanağına sahiptir.

Erasmus+ Değişim Programı çerçevesinde, en az 2 en fazla 12 ay olmak üzere Polonya, Almanya ve Slovenya ülkeleriyle öğrenci ve personel hareketliliği kapsamında ikili anlaşmalar imzalanmıştır. 

 

  • Kamu Hizmet Standartlarımız
  • Kamu Hizmet Envanteri
  • Yonetim ve Ekonomi Dergisi
Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik