ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜM BAŞKANI MESAJI

Çalışma koşullarının hızlı değiştiği bir dünyada yaşıyoruz. Hizmetler sektörünün öne çıktığı ve bilgi teknolojilerinin hızlı bir şekilde çalışma hayatında yer aldığı gözlenmektedir. Bu bağlamda küreselleşen dünya da daha çok bilgiye dayalı ve niteliği olan emek çalışma hayatında öne çıkmaktadır. Bilginin günlük hayatta artan bir şekilde kullanılması, ülke sınırların göreli olarak kalkması, sermayenin hızlı bir şekilde yer değiştirmesi, çalışma ilişkilerini önemli bir biçimde etkilemektedir. Çalışma ilişkilerindeki değişim, toplumun değişik kesimlerindeki örgütlü yapıyı etkilemekte, çalışma ilişkilerinde daha çok bireyi öne çıkaran bir özellik kazandırmaktadır. Çalışma ilişkilerinde ortaya çıkan bu olgular neticesinde, çalışma hayatında geniş kitleler arasında bir dengesizliğin ortaya çıktığı görülmektedir. Diğer taraftan çalışma hayatı çeşitli disiplinler çerçevesinde ele alınmasının da bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır.  Bölümümüz bu gelişmeler çerçevesinde çalışma hayatına yönelik çözüm üretici çalışmalar yapması temel amacıdır. Bu amaç çerçevesinde çalışma hayatının ihtiyaç duyduğu elemanlarında yetiştirilmesi de diğer bir amacı olmaktadır. Bu amaçları gerçekleştirmek ve öğrenciler başta olmak üzere, çalışma hayatının bütün aktörlerine katkı yaparak eğitim dünyasında yerimizi almak öncelikli hedefimizdir.

Bölümde ilk iki yıl genel olarak iktisadi ve idari bilimler fakültesinde okutulan temel dersler gösterilecek, son iki yılda ise bölüm ağırlıklı dersler verilecektir. Ayrıca yan dal yapma imkânı da mevcuttur. Bölümü tercih eden öğrenci arkadaşlarımız iyi bir eğitim yapmanın yanında, Celal Bayar Üniversitesinin sosyal ve kültürel yönlerinden de yararlanabilecekleri birçok alan ve etkinliklerinden de istifa de etme olanaklarına sahiptirler. Bölümümüzü bitiren öğrenci arkadaşlarımız kamu ve özel sektörde çalışmanın yanında, bir girişimci olarak piyasada çalışma niteliklerini kazanacaklardır. Ayrıca bölümün kuruluş amacına uygun olarak sendikalar, üçüncü sektör kuruluşları ve çalışma hayatının diğer kurumlarında görev yapabileceklerdir.

  • Kamu Hizmet Standartlarımız
  • Kamu Hizmet Envanteri
  • Yonetim ve Ekonomi Dergisi
Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik